ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU


Článek I. Obecná ustanovení


1.Klub Augusta Sedláčka, z. s. (dále jen Klub) je dobrovolným spolkem osob se zájmem o hrady, zámky, tvrze, panská sídla a opevněné objekty vůbec. Svůj název Klub odvozuje od významného českého historika a archiváře Augusta Sedláčka.

2.Sídlem spolku je Plzeň.

3.Účelem Klubu je vědecké poznání hradů, zámků, tvrzí, panských sídel a opevněných objektů vůbec, jejich ochrana, pomoc při péči o tyto objekty a jejich údržbě a popularizace výsledků této činnosti.

4.Klub k tomuto účelu zejména:
a)pořádá přednášky, schůzky, odborné semináře a společenské akce jak pro členy, tak pro veřejnost;
b)pořádá exkurze a zájezdy k poznání památek;
c)vydává odborné i informační publikace, buď samostatně, nebo i společně s dalšími spolky a institucemi, samostatně pak periodickou tiskovinu, v níž mají členové možnost publikovat výsledky svých bádání a z níž získávají informace o činnosti Klubu;
d)umožňuje členům získávání a výměnu informací a zkušeností;
e)vyhledává ohrožené a poškozené památky a na jejich stav upozorňuje instituce a veřejnost;
f)pořádá doprovodné akce k údržbě památek;
g)spolupracuje s příslušnými organy správy i samosprávy při studiu i ochraně památek;
h)navazuje styky s obdobnými spolky v ČR i zahraničí.

Článek II. Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou:
a)Výbor Klubu jako orgán statutární;
b)Rada Klubu jako orgán nejvyšší;
c)Kontrolor účtů Klubu jako orgán kontrolní.

Článek III. Výbor Klubu

1.Statutárním orgánem Klubu je výbor, jehož členové jsou voleni na období pěti let Radou Klubu.

2.Výbor je tvořen předsedou klubu, jednatelem a pokladníkem.

3.Jménem Klubu jedná a samostatně činí právní jednání předseda nebo jednatel.

4.Výbor dále zejména:
a)řídí činnost Klubu;
b)koordinuje činnost poboček Klubu;
c)vydává klubové tiskoviny;
d)eviduje členy Klubu.

5.Není-li působnost pro obstarání určité věci svěřena jinému orgánu Klubu, platí, že je v působnosti výboru.

6.Výbor předkládá nejméně jednou ročně Radě a všem pobočkám a pobočným spolkům Klubu písemnou zprávu o hospodaření a činnosti klubu, zpravidla za kalendářní rok.

Článek IV. Rada Klubu

1.Nejvyšším orgánem Klubu je Rada Klubu (dále jen Rada), která je složena z členů výboru, a dále jednotlivých předsedů poboček Klubu a předsedů pobočných spolků Klubu.

2.Rada zejména:
a)schvaluje stanovy Klubu;
b)kontroluje dodržování stanov a schvaluje na návrh předsedy pobočky vnitřní směrnice pobočky; v případě porušení stanov navrhne odstranění zjištěných nedostatků;
c)schvaluje stanovy pobočných spolků
d)kontroluje činnost výboru Klubu a v případě zjištění nedostatků dává pokyny výboru Klubu k jejich odstranění;
e)schvaluje vznik a stanovy pobočných spolků;
f)stanovuje výši fixní části členského příspěvku;
g)rozhoduje o směřování a hlavních směrech činnosti Klubu;
h)může vydávat vnitřní předpisy Klubu.

3.Schůzi Rady svolává předseda, příp. jednatel výboru.

4.Rozhodování Rady probíhá na schůzích hlasováním členů Rady, přičemž každý člen Rady má jeden hlas za každou započatou padesátku členů pobočky nebo pobočného spolku, jehož je předsedou. Členové výboru mají po jednom hlasu. Je-li člen výboru současně předsedou pobočky nebo pobočného spolku Klubu, vykonává hlasovací právo pověřený člen výboru pobočky nebo pobočného spolku Klubu.

5.Hlasování Rady o důležitých otázkách může na žádost některého člena Rady probíhat per rollam, resp. elektronicky prostřednictvím mailových zpráv. Takové hlasování se vyhlašuje tak, že lhůta pro hlasování nesmí být kratší než tři dny. Nehlasuje-li některý z členů Rady ve stanovené lhůtě vůbec, má se za to, že se hlasování zdržel.

6.Stanovy Klubu lze měnit na návrh člena Rady nebo pobočky nebo pobočného spolku Klubu se souhlasem nejméně 2/3 všech hlasů členů Rady; stanovy Klubu nelze měnit hlasováním per rollam.

Článek V. Kontrolor účtů Klubu

1.Kontrolním orgánem Klubu je kontrolor účtů Klubu (dále jen Kontrolor), kterého volí Rada z členů klubu.

2.Kontrolor provádí průběžně, nejméně však jednou ročně, kontrolu hospodaření Klubu, resp. výboru Klubu a provádí kontrolu majetku Klubu. Kontrolor předkládá nejméně jednou ročně písemnou zprávu o činnosti Radě a všem pobočkám a pobočným spolkům Klubu, zpravidla za kalendářní rok.

Článek VI. Pobočky Klubu

1.Základní jednotkou Klubu jsou pobočky Klubu, které nesou název Klubu, a označení pobočka s připojením místa, kde působí, např. "Klub Augusta Sedláčka, z. s. - pobočka Plzeň". Pobočky nemají svojí právní osobnost.

2.Pobočka Klubu rozhoduje svými orgány o veškerých náležitostech své činnosti; do tohoto rozhodování nemá právo zasahovat Rada, pokud je v souladu se Stanovami Klubu. Rozhodování se děje hlasováním na členských schůzích, pokud není svěřeno výboru. Členská schůze se koná nejméně jednou ročně.

3.Členská schůze mimo jiné:
a)volí nejméně tříčlenný výbor pobočky a kontrolora účtů pobočky na období pěti let;
b)rozhoduje o vzniku a zániku členství;
c)navrhuje případné změny Stanov Klubu;
d)může schválit vnitřní předpis upravující poměry pobočky klubu; vnitřní předpis nesmí odporovat Stanovám Klubu a nemůže nabýt účinnosti dříve, než je schválen Radou;
e)usnáší se o zániku Pobočky Klubu;
f)schvaluje výši pohyblivé části členských příspěvků pro své členy nad rámec fixní části členského příspěvku.

4.Výbor pobočky má nejméně tři členy. Výbor ze svých řad volí předsedu a místopředsedu, případně i další funkcionáře, pokud jich bude zapotřebí.

5.Výbor pobočky Klubu řídí činnost pobočky v souladu se Stanovami Klubu a rozhodnutími členských schůzí nakládá s majetkem Klubu v rozsahu svěření výborem Klubu, zejména s pohyblivou částí členských příspěvků členů pobočky.

6.Předseda výboru pobočky zastupuje pobočku v Radě, svolává výborové a členské schůze a jednou za rok předkládá členské schůzi a Radě zprávu o činnosti a hospodaření pobočky, zpravidla za kalendářní rok.

7.Místopředseda vede evidenci členů pobočky a koordinuje jí s centrální evidencí členů vedenou výborem Klubu.

8.Kontrolor účtů pobočky provádí nejméně jednou ročně kontrolu hospodaření pobočky klubu. Nejméně jednou ročně provádí kontrolu majetku pobočky a podává zprávu o své činnosti členské schůzi pobočky a Radě, zpravidla za kalendářní rok. Výbor je povinen poskytnout mu potřebnou součinnost.

9.Pobočka Klubu vzniká dnem rozhodnutí Rady, případně pozdějším dnem v tomto rozhodnutí určeném.

10.Pobočka Klubu zaniká rozhodnutím členské schůze této pobočky o jejím zrušení, nebo zrušením pobočky Radou po předchozí výzvě k nápravě pro závažné porušení Stanov, nebo zrušením pobočky Radou, klesne-li počet členů této pobočky pod 5 osob.

Článek VII. Pobočné spolky Klubu

1.Rada může založit na základě usnesení členské schůze pobočky namísto pobočky pobočný spolek klubu, který má právní osobnost.

2.Název pobočného spolku musí obsahovat název Klubu a označení pobočný spolek s připojením označení místa, kde působí, např. "Klub Augusta Sedláčka, z. s. - pobočný spolek Brno".

3.Nejvyšším orgánem pobočného spolku je členská schůze. Členskou schůzi svolává výbor pobočného spolku nejméně jednou ročně. Pozvánka musí být zveřejněna v sídle pobočného spolku nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze.

4.Členská schůze mimo jiné:
a)volí nejméně tříčlenný výbor pobočného spolku a kontrolora účtů pobočného spolku na období pěti let;
b)rozhoduje o vzniku a zániku členství;
c)navrhuje případné změny Stanov Klubu;
d)může schválit vnitřní předpis upravující poměry pobočného spolku; vnitřní předpis nesmí odporovat Stanovám Klubu a nemůže nabýt účinnosti dříve, než je schválen Radou;
e)usnáší se o zániku pobočného spolku;
f)schvaluje výši pohyblivé členských příspěvků pro své členy nad rámec fixní části členského příspěvku.

5.Statutárním orgánem pobočného spolku je výbor, který ze svých řad volí předsedu a místopředsedou, případně i další funkcionáře, pokud jich bude zapotřebí.

6.Předseda a místopředseda pobočného spolku zastupují samostatně pobočný spolek navenek a činí samostatně právní jednání jménem pobočného spolku a jednou za rok předkládají členské schůzi a Radě zprávu o činnosti a hospodaření pobočného spolku, zpravidla za kalendářní rok

7.Kontrolor účtů pobočky provádí nejméně jednou ročně kontrolu hospodaření pobočného spolku. Nejméně jednou ročně provádí kontrolu majetku pobočného spolku a podává zprávu o své činnosti členské schůzi pobočného spolku a Radě, zpravidla za kalendářní rok. Výbor je povinen poskytnout mu potřebnou součinnost.

8.Pobočný spolek se zakládá rozhodnutím Rady a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

9.Pobočný spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze tohoto pobočného spolku o jeho zrušení, se souhlasem nejméně 2/3 členů, nebo zrušením pobočného spolku Radou po předchozí výzvě k nápravě pro závažné porušení Stanov, nebo zrušením pobočného spolku Radou, klesne-li členů pobočného spolku pod 5 osob; pobočný spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

Článek VIII. Členství v Klubu, práva a povinnosti člena

1.Členství vzniká přijetím nového člena členskou schůzí pobočky Klubu nebo pobočného spolku Klubu.

2.Členství zaniká úmrtím člena, písemným vystoupením člena nebo jeho vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze pobočky nebo pobočného spolku Klubu, zejména pokud člen hrubým způsobem neplní členské povinnosti, porušil Stanovy či poškodil zájmy Klubu nebo pokud přestane splňovat podmínky pro přijetí za člena.

3.V případě zániku členství je povinen bývalý člen bez zbytečného odkladu splnit všechny své závazky vůči Klubu nebo jeho pobočnému spolku.

4.Členská práva spočívají zejména v právu:
a)každého člena, který dovršil věku osmnácti let, volit a být volen do orgánů pobočky nebo pobočného spolku, jehož je členem;
b)každého člena účastnit se všech akcí Klubu; u členů mladších osmnácti let je možno vázat právo účastnit se akce přítomností zákonného zástupce nebo s jeho písemným souhlasem
c)užívat v přiměřeném rozsahu veškerých zařízení Klubu a využívat dalších případných členských výhod;
d)na náhradu nutných nákladů spojených s vysláním mimo místo bydliště, a to na základě rozhodnutí statutárního orgánu Klubu nebo pobočného spolku Klubu.

5.Člen je povinen zejména:
a)dodržovat stanovy a případné další vnitřní předpisy, které se týkají činnosti Klubu;
b)chovat se tak, aby nedošlo k poškození zájmů Klubu;
c)splnit neprodleně povinnost uloženou rozhodnutím orgánu Klubu nebo jeho pobočného spolku;
d)platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky a příspěvek na úhradu klubových tiskovin.

Článek IX. Majetek Klubu a způsob hospodaření

1.Rada, jednotlivé pobočky a jednotlivé pobočné spolky tvoří oddělené hospodařící celky.

2.Majetek získává Klub nebo pobočné spolky Klubu zejména z členských příspěvků, příspěvků na úhradu klubových tiskovin, dalších příspěvků, odkazů, darů, grantů a dotací a vlastní činnosti vztažené k působnosti klubu

3.Činnost Rady je financována zejména z fixní části členských příspěvků, které jsou vybírány pobočkami a pobočnými spolky a následně spolu s příspěvkem na úhradu klubových tiskovin hrazeny Radě.

4.Veškerý majetek klubu lze užívat pouze k zajištění činnosti klubu ve smyslu čl. I., odst. 3 a 4 těchto Stanov.

5.Majetek Klubu a pobočných spolků nelze zatížit zástavním nebo obdobným právem třetích osob.

6.Klub neručí za závazky pobočných spolků.

Článek X. Zánik Klubu

1.Klub se zrušuje
a)rozhodnutím Rady se souhlasem nejméně 2/3 všech hlasů členů Rady; o zrušení nelze rozhodnout hlasováním per rollam;
b)klesne-li počet členů Klubu pod tři;
c)zánikem poslední pobočky nebo zrušením pobočného spolku.

2.Nerozhodne-li Rada jinak, bude likvidační zůstatek Klubu převeden Západočeskému muzeu v Plzni.


dokument rozhodnutí soudu
STANOVY KLUBU AUGUSTA SEDLÁČKA Z. S.