1.Nejvyšším orgánem Klubu je Rada Klubu (dále jen Rada), která je složena z členů výboru, a dále jednotlivých předsedů poboček Klubu a předsedů pobočných spolků Klubu.

2.Rada zejména:
a)schvaluje stanovy Klubu;
b)kontroluje dodržování stanov a schvaluje na návrh předsedy pobočky vnitřní směrnice pobočky; v případě porušení stanov navrhne odstranění zjištěných nedostatků;
c)schvaluje stanovy pobočných spolků
d)kontroluje činnost výboru Klubu a v případě zjištění nedostatků dává pokyny výboru Klubu k jejich odstranění;
e)schvaluje vznik a stanovy pobočných spolků;
f)stanovuje výši fixní části členského příspěvku;
g)rozhoduje o směřování a hlavních směrech činnosti Klubu;
h)může vydávat vnitřní předpisy Klubu.

3.Schůzi Rady svolává předseda, příp. jednatel výboru.

4.Rozhodování Rady probíhá na schůzích hlasováním členů Rady, přičemž každý člen Rady má jeden hlas za každou započatou padesátku členů pobočky nebo pobočného spolku, jehož je předsedou. Členové výboru mají po jednom hlasu. Je-li člen výboru současně předsedou pobočky nebo pobočného spolku Klubu, vykonává hlasovací právo pověřený člen výboru pobočky nebo pobočného spolku Klubu.

5.Hlasování Rady o důležitých otázkách může na žádost některého člena Rady probíhat per rollam, resp. elektronicky prostřednictvím mailových zpráv. Takové hlasování se vyhlašuje tak, že lhůta pro hlasování nesmí být kratší než tři dny. Nehlasuje-li některý z členů Rady ve stanovené lhůtě vůbec, má se za to, že se hlasování zdržel.

6.Stanovy Klubu lze měnit na návrh člena Rady nebo pobočky nebo pobočného spolku Klubu se souhlasem nejméně 2/3 všech hlasů členů Rady; stanovy Klubu nelze měnit hlasováním per rollam.
předseda Výboru: Ing. Jan Anderle

jednatel: Mgr. Marcela Waldmannová

pokladník: Ivan Štrunc

kontrolor účtů: Jiří Světlík


Členové Rady

předseda pobočky Plzeň: Tomáš Karel

předseda pobočky Praha: Martin Holý

předseda pobočky Hradec Králové: Ing. Jiří Slavík

předseda pobočky Humpolec: Ing. František Kocman

předseda pobočky Zlín:
MUDr. Jiří Hoza

předseda pobočky Brno: Ing. Pavel Švehla


Adresa rady:
K Fořtovně 202/23, 31200 Plzeň
e-mail: marcela.lodrova@seznam.cz, tel. 606666418.
ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU
RADA KLUBU AUGUSTA SEDLÁČKA