ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

Redakce Hlásky obdržela dopis od člena KASu Davida Junga, ve kterém byla drobná brožurka Polička - gotické opevnění města z pera právě tohoto autora. V dopise se pravilo, že brožurku zasílá do klubové knihovny. Protože klub dosud žádnou knihovnu neměl, založili jsme ji a knížečka o Poličce dostala číslo 1. Knihy byly získávány zásadně darem. Současně byly do knihovny zařazovány okopírované články, které sloužily původně ke zpracovávání statí do ročenek a dalších publikací. Jednalo se např. o časopisecké články Augusta Sedláčka. Zatím jediná zakoupená kniha - přesněji knihy je třetí vydání „Hradů“ Auhusta Sedláčka. Přírůstky byly příležitostně oznamovány v Hlásce. Knihovna byla zpočátku uložena v oddělení starších dějin Západočeského muzea (tehdy ve františkánském klášteře) a spravoval ji Petr Rožmberský. Po vydání kláštera církvi byla knihovna převezena k novému správci Petru Mikotovi. Zde proběhlo několik „Dnů otevřených dveří“ v knihovně, kterých se účastnili členové KAS. Publikace byly v té době rovněž půjčovány, ale zájem ze strany členů byl malý. Současně její umístění neumožňovalo operativní přístup. Knihovna se v té době rozrostla na více než 300 titulů. Největší přírůstek byl spojen s bolestným odchodem zakladatele klubu Pepíka Milera. Jeho odkazem se knihovna zvětšila o více jak 100 publikací. Řada z nich je hodnotných. V roce 2004 byl fond knihovny KASu přemístěn na právnickou fakultu Západočeské univerzity, kde bude zpřístupněn veřejnosti. Knihovna by měla být systematicky budována a její fondy katalogizovány tak, aby mohla sloužit členům zejména Plzeňské pobočky.Fondy (stav na konci r. 2004
)


1.    Publikace

·      Základní řada.                             

·      Odkaz  Josefa Milera.
               
Dále sem patří šanony s výstřižky článků z různých časopisů.

2.    Pozůstalosti a odkazy

·      Kartotéka Jaroslava Nováka.      

·      Pozůstalost Josefa Milera. 

·      Soubor materiálů k připravované databázi hradů.

·      Elektronická databáze hradů.

·      Rozsáhlá lístková kartotéka, která byla podkladem pro elektronické zpracování.

·      Různé materiály - neutříděné (plakáty, reprodukce).

3.    Mapy

·      Z prostředků klubu zakoupené administrativní mapy okresů 1:50 000.

·      Soubor předválečných vojenských map 1:75 000.

·      Různé mapy a jejich kopie.

·      Turistické mapy a průvodce po r.1945.

4.    Archiv KAS

·      Materiály a korespondence z činnosti klubu.

·      Materiály a korespondence z činnosti Nadace České hrady.

5.    Stálá mobilní výstava

Je budována na polystyrénových panelech 100 x 50 cm. Zatím obsahuje 10 panelů z historie a dalších asi 10 panelů.

P. Mikota
HISTORIE
DALŠÍ OSUD KNIHOVNY
Vzhledem k dlouhodobému nevyužívání klubového knihovního fondu je řešena otázka likvidace knihovny.

Naskýtají se dvě možnosti:

1)
Nabídnout knihy dle zaktualizovaného seznamu členům Kasu a zvolit vhodný způsob dražby.

2)
Nabídnout knihy do antikvárního prodeje.

Nevydražené či neprodané knihy nabídnout jako dar Knihovně města Plzně nebo Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje či dalším zájemcům.

M. Novobilský
seznam knih do roku 2004 naleznete zde
KLUBOVÁ KNIHOVNA